Công bố thông tin

13/05/2019

Thông báo số 840/TB-CNVSD ngày 9/5/2019 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận DS người sở hữu chứng khoán Cty CP Nhựa Việt Nam

Công bố thông tin Related