Công bố thông tin

10/05/2018

Thông báo số 777/TB-CNVSD ngày 9-5-2018 của Trung tâm lưu ký CK Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu CK để tổ chức ĐHĐCĐ năm 2018 Cty CP Nhựa VN

Công bố thông tin Related