Công bố thông tin

28/08/2018

Thông báo số 18/TB-NVN-HĐQT ngày 28/8/2018 của HĐQT Cty CP Nhựa VN về việc chào bán cạnh tranh cổ phần của Cty CP Nhựa VN tại Cty CP Nhựa Youl Chon Vina thông qua Cty Chứng khoán KB Việt Nam

Công bố thông tin Related