Công bố thông tin

19/09/2018

Thông báo số 170/TB-NVN-CTHĐQT ngày 18/9/2018 về kết quả chuyển nhượng cổ phần của Công ty CP Nhựa Việt Nam tại Công ty CP Nhựa Youl Chon Vina

Công bố thông tin Related