Công bố thông tin

07/05/2018

Thông báo số 11/TB-NVN-HĐQT ngày 7/5/2018 về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Công bố thông tin Related