Công bố thông tin

07/05/2019

TB số 35.19/TB-NVN-HĐQT ngày 7/5/2019 về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Công bố thông tin Related